(به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست)
به یاری کودکان سیل زده سیستان و بلوچستان بشتابیم. صدای نیاز همیشه بلند نیست.